WIERZYMY, że całe Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament, jest w pełni natchnione przez Ducha Świętego, nie zawierające żadnych błędów w oryginalnych manuskryptach, nieomylne, będące ostatecznym autorytetem w sprawach wiary
i praktyki chrześcijańskiej.

WIERZYMY, w jednego Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy, istniejącego od wieczności w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

WIERZYMY, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, jednakże poprzez grzech Adama został oddzielony od Boga, nabył grzeszną naturę, i ciąży na nim wyrok śmierci. W konsekwencji tego człowiek jest zgubiony, niezdolny wyratować sam siebie od gniewu Bożego, i potrzebuje być zbawionym.

WIERZYMY, w Pana Jezusa Chrystusa, w pełni Boga i w pełni człowieka, narodzonego
z dziewicy, bezgrzesznego i doskonałego, jedynego Zbawiciela. Wierzymy, że w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, powstał z martwych, wstąpił do nieba, zasiada po prawicy Ojca, wstawiając się za nas.

WIERZYMY, w osobisty, fizyczny powrót Chrystusa w mocy i chwale.

WIERZYMY, że zbawienie jest darem od Boga suwerennie ofiarowanym przez łaskę tym, którzy upamiętają się i zawierzą Panu Jezusowi Chrystusowi; a także, że wszyscy którzy prawdziwie wierzą w Niego są wiecznie zbawieni na podstawie Jego przelanej krwi.

WIERZYMY, w Ducha Świętego, który jest Bogiem, który zamieszkuje wszystkich wierzących aby przekonywać, oświecać, uświęcać, umacniać i prowadzić ich w życiu
i służbie.

WIERZYMY, że prawdziwy Kościół składa się z osób, które dzięki zbawczej wierze w Jezusa Chrystusa, zostały odrodzone przez Ducha Świętego i są zjednoczone w Ciele Jezusa Chrystusa, którego On jest głową.

WIERZYMY, w cielesne zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; zbawionych do życia wiecznego z Bogiem, zgubionych na wieczną karę
w oddzieleniu od Boga.

WIERZYMY, że Chrystus nakazał kościołowi czynić uczniami wszystkie narody, poprzez wychodzenie na cały świat, chrzczenie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, oraz nauczanie ich wszystkiego co Chrystus przykazał.