codzienna modlitwa

Witaj! Ps. 36;8-10.

Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich. Nasycają się tłustością domu twego, A strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości twojej oglądamy światłość.

 

Najlepsze  miejsce w którym mógłbyś się znaleźć, to bliskość Pana Boga.  Tam doznasz łaski i rozkoszy nowego życia.

Modlimy się o

 • rodzinę Filipskich
 • rodzinę Gwardeckich
 • Wandę Horoszko
 • Annę Marcinkowską.

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień Dobry dziś 2 list do Kor. 5;17-18.

Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę  pojednania.

Jeśli jesteś w  Chrystusie, pamiętaj o tym  jesteś nowym stworzeniem. Uczynił to Pan Bóg, ale też dał nam zadanie prowadzić innych do  Niego.

Modlimy się o:

 • rodzinę Bajorów
 • rodzinę Czechów
 • Kasię Brzóskę

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj!  Dzis tekst z Izajasza 40,;29-31 Zmęczonemu daje sile , a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły.

Kiedy jesteś bezsilny do kogo się udajesz. Ci którzy ufają Panu i oczekują  jego działania odzyskują siły.

Modlimy się o:

 • Małżeństwo Widaków
 • Rodziny Ochojskich i Wojtyła.
 • Kasi Winkler
 • Jasie  Pańczak
 • Irenę Zalewską
 • Życzę Bożej obecności

Włodek.

codzienna modlitwa

Witaj! Dziś fragment z Ew. Jana 8;34-36.

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę,  zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi prawdziwie wolnymi będziecie.

Grzech prowadzi nas do  najgorszej niewoli, w jaką człowiek może się dostać. Z tej niewoli nie ma możliwości wyjścia o własnych siłach. Wolność oferuje Boży Syn. Który daje nam ją za darmo. Czy ją przyjmujesz?

Modlimy się o:

 • Zhannę, Bartka Szymczyków
 • Rodzinę Połeć
 • Bartka Tesluka z rodziną
 • Rodzinę Podleśnych
 • Placówki zborów KWCh

Życzę Ci chodzenia w wolności Chrystusa. Włodek.

codzienna modlitwa

Witaj! Dziś, Hebr. 10;5-7.

Dlatego, w związku z przyjściem na świat, Chrystus mówi: Nie chciałeś ofiary ani daru, lecz przygotowałeś mi ciało; nie znalazłeś przyjemności w całopaleniach ani ofiarach za grzech. Dlatego powiedziałem: Oto przychodzę— w zwoju księgi napisano o Mnie—aby spełnić, o Boże, Twoją wolę.

Boży plan, związany z odkupieniem ludzkości, obiecany przez Pana Boga od wieków, zapowiadany przez proroków, zostaje realizowany w słowach  ,, Oto przychodzę aby spełnić wolę Twoją”. Spełnienie tej prowadzi nas przed tron Ojca.

Modlimy się o:

 • Mariolę Pawła Rerych z rodziną
 • Kasię Roberta Rolków z rodziną
 • Anię Tomka Rolków
 • Asię Łukasza Filipskich

Włodek.

codzienna modlitwa

Witaj dziś Jan 3;17-18.

Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem; lecz na tym kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego Syna Bożego.

Mój i twój grzech ściągnął z nieba, kochającego nas Syna Bożego. Przyszedł nie po to aby nas osądzić ale nas zbawić. Pan Bóg podarował nam swego Syna, wraz z nim jeszcze jeden dar; wiara. Każdy kto odmówi przyjęcia tych darów, ściąga na siebie wyrok.

Modlimy się o:

 • Rodzinę Paszaków
 • Halinkę Janka Rerych
 • Agnieszkę Kupczak
 • Dorotę Kwiatkowską
 • Janusza Łazarka
 • Zbory Żory Żywiec

Włodek

codzienna modlitwa

Na Dzień Dobry z 1 listu Jana 4;9-10

Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy.

Kiedy nadszedł czas, wielkie pokłady miłości wypełniające niebo, zostały wylane na ziemię poprzez to że Bóg posłał swojego Syna. Stał się On ofiarą która przebłagała gniew Ojca, spowodowany naszymi grzechami. Wierzysz że ta ofiara jest i za Ciebie?

Modlimy się o:

 • Arka, Adriana Kujdę
 • Karolinę Martynek
 • Rodzinę Moroniów
 • Helenkę Krystiana Mrozek
 • Hanię Mrozek
 • Zbory Żory Żywiec.

Włodek

Codzienna modlitwa

Dzień Dobry! Dziś Psalm 31;24-25.

Miłujecie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych. A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje. Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu.

Nadzieja która jest pokładana w Panu Bogu. Prowadzi nas do pochwycenia obietnic. Wierność natomiast wymaga od nas: miłości do Pana Boga i jego słowa, umocnienia naszych serc odwagą. Która jest nam potrzebna do zwycięstwa w codziennym życiu. Wierność prowadzi nas też do ochrony, której On nam udziela.

Modlimy się o:

 • Halinę Kwiatkowską z mężem
 • Rodzinę Kuczawskich
 • Rodzinę Karbowskich zbory Żory Żywiec
 • Rodzinę Galochów
 • Dankę Rzyczniok

Włodek

codzienna modlitwa

Dzień dobry! Fragment na dziś. 1 Jana 2;28-29.

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził.

Zmienione życie i postępowanie zgodne ze sprawiedliwością Chrystusa to owoc nowonarodzenia. Jan nawołuje nas do trwania w Nim, dla tego że zbliża się dzień spotkania z naszym Panem. Żyj tak abyś, śmiało mógł wyjść na to spotkanie i nie został zawstydzony.

Modlimy się o:

 • Tereskę Włodka Manuelę Filipskich
 • Wandę Horoszko
 • Piotra Farynę
 • Gosię Gwardecką
 • Annę Marcinkowską\

Włodek

codzienna modlitwa

Witaj! Dziś Job. 42;4-6.

Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę Cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.

Spotkanie z żywym Bogiem powoduje: zmianę myślenia, postawy oraz zupełnie odmienia język człowieka. Doświadczył tego Job. Czy tak jak on potrafisz odwołać swoje słowa, kiedy były odmienne od jego prawd? Czy potrafisz tak jak Job prosić o pouczenie w sprawach trudnych ale i tych prozaicznych? Zastanów się.

Modlimy się o:

 • Sabinę Stanisława Bajor z rodziną
 • Asię Tomka Czech z rodziną
 • Kasię Brzóskę
 • Susan Ellis
 • Zbory Wrocław 2,  Zabrze.

Włodek